Níže jsou uvedeny stanovy občanského sdružení Canopus. V roce 2015 jsou platné i pro činnost spolku Canopus.

Stanovy občanského sdružení Canopus


Čl. I
Základní ustanovení


1) Název sdružení: Canopus /dále jen „sdružení“/.
2) Sídlo sdružení: Synkovská 14, Praha 6, 160 00
3) Sdružení je občanským sdružením, založeným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Je právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3 citovaného zákona a působí na celém území České republiky.


Čl. II
Cíle sdružení

1) Cíli a posláním sdružení je:
 - osvětovou a vzdělávací činností přispívat k poznávání zákonů vnitřního i společenského života lidí a upevňování jejich dobrých vlastností a schopností;
 - charitativní činností zmírňovat a odstraňovat bolest a utrpení;

2) Svých cílů a poslání sdružení dosahuje zejména:
a) osvětovou činností v oblasti duchovní a vzdělávací, která konkrétné spočívá v
 - seznamování veřejnosti s podstatou děl vybraných autorů duchovních nauk,
 - pořádání přednášek a podobných akcí
 - vydávání a rozšiřování děl hodnotné duchovní literatury.
b) charitativní činností
 - zejména péčí o potřebné osoby v rámci možností sdružení,
 - rozvíjení charitativní činnosti vlastní aktivitou k odstranění utrpení lidí a navazování na působení dobročinných institucí
c) spoluprácí s organizacemi, jejichž cíle jsou slučitelné s cíli sdružení nebo k těmto cílům přispívají.


Čl. III
Členství


1) Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí s cíli sdružení a aktivně se podílejí na jejich dosahování.
2) Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy výkonný výbor sdružení rozhodl kladně o přijetí na základě podané písemné přihlášky.
3) Členství ve sdružení zaniká:
- dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení předsedovi nebo místopředsedovi výkonného výboru nebo osobě k tomu pověřené výkonným výborem
- právnickým osobám dnem jejich zániku
- fyzickým osobám dnem jejich úmrtí
- vyloučením.
4) Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen, pokud
- závažným způsobem porušil stanovy sdružení,
- opakovaně porušuje cíle sdružení,
- zásadním způsobem narušil chod sdružení.
5) O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor sdružení dvoutřetinovou většinou svých členů. Proti rozhodnutí výkonného výboru sdružení se může dotčený člen odvolat k valné hromadě sdružení, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení ze sdružení.


Čl. IV
Práva a povinnosti členů


1) Člen sdružení má právo:
- být včas informován o konání valné hromady sdružení,
- účastnit se jednání a rozhodování valné hromady sdružení,
- volit a být volen do výkonného výboru sdružení, - být informován o činnosti sdružení,
- vystoupit ze sdružení
2) Člen sdružení je povinen:
- dodržovat stanovy sdružení a podílet se svou činností na dosahování cílů sdružení,
- včas a řádně platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny


Čl. V
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada sdružení
b) výkonný výbor sdružení


Čl. VI
Valná hromada sdružení


1) Valná hromada sdružení (dále jen „valná hromada“) je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi jeho členy.
2) Valná hromada se schází nejméně jedenkrát v roce. Svolává ji písemně předseda nebo místopředseda výkonného výboru nebo některým z nich pověřený člen sdružení. Valná hromada se musí svolat, požádá-li o to písemně alespoň polovina členů sdružení.
3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud není přítomna nadpoloviční většina, musí být do 15 dnů svoláno nové zasedání valné hromady. Toto nové zasedání je způsobilé usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou přítomných členů je platné, pokud není stanovami určeno jinak.
4) Valné hromadě přísluší zejména:
a) rozhodovat o změnách stanov,
b) schvalovat plán činnosti sdružení pro kalendářní rok,
c) rozhodovat o výši a druhu členských příspěvků a termínu jejich splatnosti,
d) volit a odvolávat členy výkonného výboru sdružení,
e) rozhodovat o zániku sdružení,
f) rozhodovat o všech věcech, pokud těmito stanovami není převedena rozhodovací pravomoc na jiné orgány.


Čl. VII
Výkonný výbor sdružení


1) Výkonný výbor sdružení (dále jen „výkonný výbor“) je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který je odpovědný valné hromadě.
2) Výkonný výbor má nejméně tři členy, jejich funkční období je tříleté. Pokud v tomto období není zvolen nový výkonný výbor, je funkční období stávajícího výkonného výboru prodlouženo do nejbližšího zasedání valné hromady.
3) Výkonný výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. V čele výkonného výboru je předseda, který je volen valnou hromadou z řad členů výkonného výboru. Takto je volen rovněž místopředseda.
4) Výkonný výbor se schází nejméně jedenkrát ročně a je svoláván předsedou, případně místopředsedou.
5) Působností výkonného výboru je zejména:
- koordinování činností sdružení mezi zasedáními valné hromady
- připravování podkladů pro jednání valné hromady,
- vydávání interních předpisů sdružení,
- zajišťování administrativního chodu sdružení a vedení účetnictví,
- dohled na řádné hospodaření sdružení.
6) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jako platné je přijato rozhodnutí, pro které hlasovala nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7) Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod tři členy, je povinností zbývajících členů nebo člena bezodkladně svolat valnou hromadu, která zvolí nové členy výkonného výboru.


Čl. VIII
Jednání a podepisování za sdružení


1) Jménem sdružení jedná a zastupuje jej navenek předseda nebo místopředseda nebo jiná osoba písemně k tomu zmocněná valnou hromadou
2) Podpis za sdružení se provádí tak, že předseda nebo místopředseda nebo dva členové výkonného výboru, případně osoba k tomu písemně zmocněná valnou hromadou připojí k nadepsanému nebo vytištěnému názvu sdružení svůj podpis.


Čl. IX
Hospodaření sdružení


1) Příjmy sdružení tvoří zejména:
- výnosy majetku sdružení - dary fyzických nebo právnických osob - dědictví - členské příspěvky, pokud jsou stanoveny - granty, dotace, subvence apod.
2) Majetek sdružení lze použít pouze v souladu se stanovami sdružení. Při jeho použití je nutné postupovat s maximální hospodárností. Sdružení je oprávněno ze svého majetku hradit výdaje související s jeho činností.


Čl. X
Zánik sdružení


1) Sdružení zanikne:
a) dobrovolným ukončením činnosti
b) sloučením s jiným sdružením
c) likvidací
O zániku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou. V případě likvidace určí valná hromada na svém posledním zasedání likvidátora.
2) Veškerý majetek sdružení bude po jeho zániku bezplatně převeden na jiný subjekt se stejným nebo podobným zaměřením.


Čl. XI
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


1) Tyto stanovy lze měnit pouze písemnou formou, a to ve lhůtě do 15 dnů od jejich schválení.
2) Každá změna stanov musí být oznámena Ministerstvu vnitra ČR bez zbytečných odkladů.