Autorská práva na spisy Květoslava Minaříka

 

Květoslav Minařík se snažil vydat své spisy v knižní podobě. Společenské poměry mu to však za jeho života neumožňovaly, a tak se jemu osobně podařilo vydat pouze dva tituly  Přímou Stezku (v roce 1939) a Vnitřní smysl Nového Zákona (v roce 1945). Vzhledem k tomu, že si uvědomoval, že se vydání svých děl nedočká, rozhodl se, že tím pověří PhDr. Zoru Šubrtovou. V roce 1968 jí písemně daroval všechna svá díla s přáním, aby je vydala knižně, až to bude možné.

Toto své rozhodnutí Květoslav Minařík do svého odchodu v roce 1974 nezměnil.

Rozhodnutí autora má oporu a ochranu i ze zákona. Je to zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění. Mimo jiné se v něm píše, že majetková práva k autorovu dílu, pokud v zákoně není stanoveno jinak, trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Již za života Květoslava Minaříka si někteří zájemci o jeho nauku přes jeho výslovné přání opisovali některé jeho práce a šířili je dál. Po roce 1974 se různě spolehlivé opisy šířily ještě větší rychlostí a přidaly se k nim také úplné podvrhy podepsané jménem Květoslav Minařík. To platí až dodnes, kdy jsou jeho texty nebo texty vydávané za jeho dílo šířeny i prostřednictvím internetu.

Celé dílo Květoslava Minaříka bylo vydáváno se svolením PhDr. Zory Šubrtové od roku 1989 nakladatelstvím Canopus. PhDr. Šubrtová tím splnila úkol Květoslava Minaříka a zároveň autorská práva předala dál. Nakladatelství Canopus má svolení k vydávání knih Květoslava Minaříka i nadále. To se vztahuje také na překlady jeho textů. Výjimku představují překlady do němčiny Ing. Romana Mandyse, který měl a má svolení k tomu, aby texty Květoslava Minaříka překládal a vydával.

Na vše výše uvedené upozorňujeme také z toho důvodu, že se množí případy, kdy díky různým podvrhům a nespolehlivým přepisům šířeným především na internetu někteří zájemci o nauku Květoslava Minaříka považují zkreslené nebo zcela smyšlené výroky, poučky nebo události spojené s touto naukou nebo Květoslavem Minaříkem za skutečné nebo také ezoterní. 

O neoprávněných vydáních, podvrzích a plagiátech naleznete více informací v záložce Upozornění na podvrhy a plagiáty (a neoprávněná vydání).