Stanovy zapsaného spolku Canopus

 
Níže jsou uvedeny aktuálně platné stanovy zapsaného spolku Canopus. Stanovy je rovněž možné stáhnout ve formátu pdf zde.  


Čl. 1
Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Canopus, z. s. (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku: Praha.


Čl. II
Účel spolku

Účelem a posláním spolku je zprostředkovávat poznání zákonitostí vnitřního i společenského života lidí, upevňovat dobré lidské vlastnosti a schopnosti a zmírňovat či odstraňovat bolest a utrpení lidí a zvířat.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím těchto hlavních činností:


Čl. IV
Vedlejší hospodářská činnost spolku


Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též tuto vedlejší hospodářskou činnost spolku, za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku:


Čl. V
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti (18) let nebo právnická osoba, pokud se ztotožňuje s účelem spolku, souhlasí se stanovami spolku, aktivně se podílí na činnosti spolku po dobu nejméně dvou (2) let a pokud Výbor kladně rozhodne o přijetí uchazeče za člena spolku.
 
2. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Výbor na základě žádosti (písemnou formou). Členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí Výboru o jeho přijetí za člena spolku.
 
3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 
4. Členství ve spolku zaniká: 

5. Za závažné porušení povinností dle odstavce 4 písm. b) tohoto článku se považuje rovněž skutečnost, že člen neuhradí dodatečně členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Výborem ve výzvě k zaplacení, ve které byl člen upozorněn na možnost vyloučení ze spolku z důvodu porušení této povinnosti.
 
6. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.
 
7. Spolek vede prostřednictvím Výboru seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla a email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předseda výboru nebo Místopředseda výboru. Aktualizace seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu po oznámení změny evidovaných údajů členem spolku. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti. Čl. VI
Práva a povinnosti členů


1. Člen spolku má tato práva:

2. Člen spolku má tyto povinnosti:Čl. VII
Orgány spolku


Orgány spolku jsou: a) Valná hromada (nejvyšší orgán), b) Výbor (statutární orgán).


Čl. VIII
Valná hromada (nejvyšší orgán)


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

2. Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát (1x) ročně.

3. Valnou hromadu svolává k zasedání Výbor (Předseda výboru nebo Místopředseda výboru). Zasedání Valné hromady svolá Výbor vždy, když o to požádá nejméně polovina (1/2) členů spolku. Žádost (písemnou formou) musí obsahovat program zasedání Valné hromady a odůvodnění žádosti. Nesvolá-li Výbor zasedání Valné hromady do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z členů, který žádost podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám. Zasedání Valné hromady svolá Výbor vhodným způsobem nejméně čtrnáct (14) dnů před konáním zasedání, a to osobním předáním pozvánky k rukám člena, nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů spolku, nebo zasláním pozvánky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Kdo zasedání Valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

4. O záležitostech spolku rozhoduje Valná hromada ve sboru. Valná hromada je schopna usnášet se za přítomnosti většiny členů spolku a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden (1) hlas a hlasy všech členů jsou si rovné. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena spolku, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů spolku, je tento člen spolku oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.

5. Předseda výboru (případně kterýkoliv člen Výboru v nepřítomnosti Předsedy výboru) zahájí zasedání Valné hromady, ověří, zda je Valná hromada schopna se usnášet a poté vede zasedání Valné hromady tak, jak byl ohlášen jeho program. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.

6. Předseda výboru (případně kterýkoliv člen Výboru) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady (včetně případného samostatného rozhodnutí Valné hromady) do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis (včetně případného samostatného rozhodnutí Valné hromady) podepisuje Předseda výboru a nejméně jeden (1) další člen Výboru. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může na základě žádosti adresované Výboru nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání Valné hromady.

7. Valná hromada zejména:

8. Člen spolku se může na zasedání Valné hromady nechat zastoupit jiným členem spolku, s výjimkou volby členů orgánů spolku. Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen prokázat plnou mocí (písemnou formou).

9. Nesejde-li se usnášeníschopná Valná hromada, bude se po třiceti (30) minutách (30 minut po plánovaném začátku řádného zasedání Valné hromady) konat náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní Valná hromada je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů. Podmínkou usnášeníschopnosti Náhradní Valné hromady je přítomnost Předsedy výboru, Místopředsedy výboru a nejméně dvou (2) členů spolku.


Čl. IX
Výbor (statutární orgán)


1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Výbor má tři (3) členy.

3. Členem Výboru může být pouze fyzická osoba.

4. Členové Výboru jsou voleni Valnou hromadou, přičemž Valná hromada v rámci volby členů současně rozhoduje, který z členů bude plnit funkci Předsedy výboru a Místopředsedy výboru. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena Výboru může podat kterýkoli člen spolku. Zastupování při volbě člena Výboru na Valné hromadě není možné.

5. Funkční období člena Výboru je pět (5) let, s výjimkou stanovenou v odstavci 13 tohoto článku pro náhradního člena Výboru. Člen Výboru může být opětovně zvolen.

6. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát (2x) ročně.

7. Výbor svolává k zasedání Předseda výboru (případně kterýkoliv jiný člen Výboru) vhodným způsobem nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání, a to zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena Výboru evidovanou v seznamu členů spolku nebo osobním předáním pozvánky. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.

8. Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti nejméně dvou (2) členů. O záležitostech spolku rozhoduje Výbor ve sboru, pokud stanovy neurčí něco jiného. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů Výboru. Každý člen Výboru má jeden (1) hlas a hlasy všech členů Výboru jsou si rovné; v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování Výboru rozhoduje hlas Předsedy výboru. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena Výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů Výboru, je tento člen Výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.

9. Výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Výbor zejména:

10. Funkce člena Výboru zaniká:


11. Právně jednat jménem spolku mohou ve všech záležitostech samostatně Předseda výboru nebo Místopředseda výboru. Kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

12. Funkce člena Výboru je čestná a za výkon funkce nenáleží členovi Výboru odměna.

13. V případě uvolnění funkce člena Výboru bude náhradní člen Výboru zvolen na nejbližším zasedání Valné hromady (v případě odvolání člena Výboru na zasedání Valné hromady bude náhradní člen Výboru zvolen na tomto zasedání Valné hromady), a to pouze na dobu funkčního období aktuálních členů Výboru. Bezprostředně po přijetí těchto stanov budou zvoleni řádní členové Výboru na dobu funkčního období pět (5) let.


Čl. X
Zásady hospodaření


1. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:

2. Spolek vynakládá své prostředky výhradně v souladu s účelem spolku a s předmětem činnosti spolku, což řádně dokládá účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.

3. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy a požadavky poskytovatelů dotací a dárců.

4. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření spolku. Výbor se při hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy.


Čl. XI
Zánik spolku


1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.

2. V případě zrušení spolku rozhodne Valná hromada o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.


Čl. XII
Závěrečná ustanovení


1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání Valné hromady dne 26. listopadu 2016 a nabývají účinnosti okamžikem schválení Valnou hromadou. Tyto stanovy nahrazují dřívější stanovy v plném rozsahu.